Generelle salgsbetingelser

Her kan du læse om vores generelle salgsbetingelser.

Kontakt os

§ 1. Generelt

Nærværende almindelige salgsbetingelser gælder for alt salg og levering af produkter fra Tribotecs produktsortiment ("Produkt/er") og indgår i Tribotecs tilbud og ordrebekræftelser samt i salgsaftaler mellem Tribotec og Køber. Ingen afvigende eller supplerende regler eller betingelser gælder uden Tribotecs udtrykkelige og skriftlige samtykke. Alle produkter, som Tribotec markedsfører, er beregnet til professionel brug i industrien.

§ 2 Aftalens oprindelse

2.1 Tribotecs tilbud er ikke bindende uden skriftlig tilsagn herom. Aftalen ("Salgsaftalen") mellem Tribotec og Køber er etableret ved Tribotecs skriftlige bekræftelse af Købers ordre. For en sådan bekræftet ordre gælder disse generelle salgsbetingelser.

2.2 Ordrer med en nettoværdi på mindre end SEK 1.000 accepteres ikke.

§ 3 Levering

3.1 Medmindre andet specifikt er aftalt mellem parterne eller i henhold til salgsaftalen, leveres produkterne EXW (Incoterms 2010) (Metallvägen 2, 435 33 Mölnlycke).

3.2 Hvis Køber ønsker Modtagerfragt, skal dette fremgå af ordren fra Køber. Hvis parterne aftaler modtagerforsendelse, betyder det, at Tribotec hyrer en fragtmand, som Køber har indgået aftale om for Købers regning. Køber bærer risikoen og eventuel forsikring for Produkterne under transport/forsendelse. Varefakturaen krediteres ikke i tilfælde af tab eller beskadigelse af Produkterne under transport/forsendelse.

3.3 Såfremt Køber ønsker tillagt forsendelsesomkostninger, skal dette fremgå af ordren fra Køber. Hvis parterne aftaler Fragtomkostninger Tillæg, betyder det, at Tribotec udpeger og ansætter sin egen fragtmand for Købers regning. Køber bærer risikoen og eventuel forsikring for Produkterne under transport/forsendelse. Tribotec sikrer, at leveringen sker til det af Køber angivne sted og har ret til yderligere at fakturere Køber for alle omkostninger, der kan henføres til forsendelsen/transporten. Fakturering kan ske separat eller direkte på varefakturaen. Varefakturaen krediteres ikke i tilfælde af tab eller beskadigelse af Produkterne under transport/forsendelse.

3.4 Såfremt Køber ønsker Anden Fragtbetaler, skal dette fremgå af ordren fra Køber sammen med oplysning om hvor og til hvem leveringen skal ske. Hvis parterne aftaler en anden fragtbetaler, betyder det, at Tribotec for købers regning ansætter en fragtmand, som køber har indgået aftale om. Køber bærer risikoen og eventuel forsikring for Produkterne under transport/forsendelse. Varefakturaen krediteres ikke i tilfælde af tab eller beskadigelse af Produkterne under transport/forsendelse.

3.5 Risikoen for Produkterne ved levering i henhold til pkt. 3.2 – 3.4 ovenfor overgår til Køber, når Produkterne er lastet ombord på fragtførerens transportmiddel hos Tribotec.

3.6 Oplyst leveringstid anses for at være omtrentlig, såfremt bestemt specifik leveringstid ikke er skriftligt bekræftet af Tribotec. Ved levering i henhold til pkt. 3.2 - 3.4 ovenfor, anses Produkterne for leveret af Tribotec, når Produkterne er lastet om bord på transportørens transportmiddel hos Tribotec, medmindre andet specifikt er skriftligt aftalt mellem parterne eller angivet i Salgsaftalen.

3.7 Såfremt Købers transportanvisninger forsinkes eller foreskriver levering senere end anført i Salgsaftalen, anses levering for sket, og Produkterne opbevares for Køber for Købers regning.

3.8 Specialemballage opkræves særskilt på varefakturaen i henhold til Tribotecs gældende priser herfor.

§ 4 Ejendomsoverdragelse

4.1 Ejendomsretten til leverede produkter forbliver hos Tribotec, indtil fuld betaling er sket. I den periode, hvor Tribotec bevarer ejendomsretten, skal Køber opbevare Produkterne på vegne af Tribotec. Hvis Køber ikke betaler for Produkterne i overensstemmelse med betalingsbetingelserne angivet på fakturaen, har Tribotec ret til at tilbagetage Produkterne uden forudgående varsel. Produkter, der endnu ikke er betalt for, skal opbevares adskilt fra anden ejendom og mærkes som tilhørende Tribotec.

4.2 Uanset hvad der er foreskrevet i punkt 4.1 ovenfor, har Køber ret til at bruge Produkterne i dens normale produktion, før den fulde betaling er sket, og ejendomsforbeholdet vil gælde for den del af Produkterne, der til enhver tid er intakt. .

4.3 Risikoen for tab af eller beskadigelse af Produkterne overgår til Køber umiddelbart efter, at levering af samme er sket i henhold til gældende leveringsbetingelser.

§ 5 Priser

5.1 Priserne er oplyst eksklusive moms (moms) og gældende moms tillægges.

5.2 Prisen er baseret på valutakurser samt told, skatter og andre offentlige afgifter, som var gældende på tidspunktet for salgsaftalens indgåelse. I tilfælde af ændringer efter datoen for salgsaftalens indgåelse af relevante valutakurser eller af gældende skatter eller offentlige afgifter, eller hvis der opstår forhold, som Tribotec ikke med rimelighed kunne have forudset eller kontrolleret tidligere, har Tribotec ret til at justere priserne i overensstemmelse hermed eller for at kompensere for ændringen.

5.3 I tilfælde af en stigning i omkostningerne til energi, råvarer eller andre ressourcer, der er nødvendige for fremstillingen af Produkterne, der sker inden den aftalte leveringsdato, er Tribotec berettiget til at hæve prisen på de bestilte Produkter i tilsvarende omfang pr. skriftlig meddelelse til Køber, forudsat at Køber har ret til at annullere købet inden for syv dage efter modtagelsen af en sådan meddelelse.

§ 6 Betaling

6.1 Betaling skal ske i overensstemmelse med betalingsbetingelserne angivet på fakturaen ved overførsel til den angivne bankkonto. Såfremt intet andet specifikt er aftalt eller anført på fakturaen, forfalder beløb til betaling 30 dage netto fra fakturadato. Hvis Køber ikke betaler det aftalte beløb på forfaldsdatoen, er Tribotec, udover andre gældende bøder, berettiget til:

en) opkræve to (2) procent morarenter af erstatningsbeløbet pr. påbegyndt måned og opkræve et forsinket gebyr på SEK 50;

b) opnå kompensation fra Køber for alle omkostninger, der er afholdt som følge af inddrivelsen af den påløbne gæld;

c) standse leverancer, indtil betaling af alle krav er fremsat.

6.2 Beløb betalt af Køber skal anses for at udgøre betaling for udestående krav i kronologisk rækkefølge baseret på de respektive forfaldsdatoer.

§ 7 Garantier

7.1 Tribotec garanterer, at et Produkt er i overensstemmelse med det materialecertifikat, som Tribotec har udarbejdet for det specifikke Produkt.

TRIBOTEC GIVER INGEN ANDRE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE LØFTE ELLER GARANTI, OG GARANTIERER IKKE, AT PRODUKTET ER SALGBARLIGT ELLER EGNET TIL ET BESTEMT FORMÅL, MEDMINDRE DET ER SKRIFTLIG BEKRÆFTET I HENHOLD TIL AFSNIT 7.2 NEDENFOR.

7.2 Anbefalinger eller udtalelser vedrørende produkterne udgør ikke en garanti uden skriftlig bekræftelse heraf fra Tribotec. Køber skal selv gennem test eller på anden måde kontrollere produkternes egnethed til det påtænkte formål under hensyntagen til alle faktorer, der påvirker den påtænkte anvendelse. Dette omfatter kontrol og afstemning af den påtænkte brug af produkterne med gældende materialecertifikater. Hvis Tribotec forpligter sig til at udføre forsøg eller test på vegne af køber, påtager Tribotec sig intet ansvar for:

en) udnyttelse af resultatet til et bestemt formål, medmindre sådan brug er klart skriftligt bekræftet,

b) anden fortolkning af producerede data end hvad der udtrykkeligt er angivet, og

c) afvigelser fra resultaterne, der forekommer uden for laboratoriemiljøet på grund af andre faktorer end etablerede parametre for forsøgene eller testene.

7.3 I tilfælde af, at Køber ønsker et produkt- eller analysecertifikat, udleverer Tribotec et sådant certifikat mod et gebyr, som Tribotec til enhver tid har meddelt.

§ 8 Returneringer

Kun returneringer godkendt af Tribotec på forhånd skriftligt af hel, uåbnet originalemballage vil blive krediteret. Fejlordrer krediteres til 80 % af produktprisen. Brugerdefinerede og specialbestilte produkter kan ikke returneres. Ved returnering skal Køber kontakte Tribotecs kundeservice på tlf.: 031-887880 og returnere Produkterne til adressen: Metallvägen 2, 435 33 Mölnlycke.

§ 9 Ansvarsbegrænsning

Tribotec er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, produktionstab, indirekte eller andre særlige hændelige eller følgeskader, uanset om de skyldes uagtsomhed eller ej. Tribotecs ansvar og Købers eneste afhjælpning for eventuelle skader pga

1) defekte produkter,

2) salg af produkter,

3) brugen af produkter, eller

4) manglende fremkomst eller forsinket levering af Produkterne er, udover sanktioner for produktansvar i henhold til punkt 10 nedenfor, udtrykkeligt begrænset til en forpligtelse til at

1) erstatte defekte produkter eller

2) tilbagebetale købesummen i tilfælde af berettiget annullering af bestilt levering forårsaget af længere forsinkelse i forhold til den i salgsaftalen angivne leveringstid.

Køber kan ikke stille andre krav mod Tribotec på grund af solgte produkter under salgsaftalen.

§ 10 Produktansvar

Tribotec skal kompensere Køber og holde ham skadesløs for eventuelle direkte omkostninger, som Køber har pådraget sig som følge af, at Produkterne forårsager person- eller ejendomsskade på/for tredjemand.

Tribotec er kun ansvarlig for sådanne skader på betingelse af, at Køber har anvendt Produkterne til det relevante formål og i nøje overensstemmelse med de produktinformationer, som Tribotec fremsender, og endvidere på betingelse af, at Køber har opretholdt løbende produktionskontrol, herunder bl.a. regelmæssige inspektioner og test af alle produktionskomponenter og slutprodukter.

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, er ansvar for person- eller tingskade begrænset til maksimalt SEK 500.000 pr. skadebegivenhed og maksimalt SEK 1.000.000 pr. år. Andre mulige erstatningskrav fra tredjeparter, som vedrører Produkterne, ligger uden for Tribotecs ansvar. Køber skal holde Tribotec skadesløs, hvis sådanne erstatningskrav rettes mod Tribotec.

§ 11 Eftersyn, reklamationer, service.

Umiddelbart efter levering af Produkterne skal Køber efterse dem ved analyse eller på anden måde og herved udøve den nøjagtighed, som er sædvanlig eller påkrævet under hensyntagen til omstændighederne i den enkelte sag. Eventuelle klager vedrørende mængden eller synlige tilstand af de leverede produkter skal indgives til Tribotec inden for 30 dage efter levering af produkterne. Eventuelle reklamationer vedrørende skjulte fejl ved produkterne skal indgives til Tribotec inden for to (2) måneder efter levering. Manglende reklamation inden for ovennævnte reklamationstider betyder, at Produkterne anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne. Defekte produkter må ikke destrueres eller returneres til Tribotec uden Tribotecs forudgående skriftlige samtykke.

§ 12 Force Majeure

Ingen af de kontraherende parter er ansvarlige for forsinkelse som følge af begivenheder uden for partens kontrol (Force Majeure Event), herunder strejker eller andre arbejdsmarkedskonflikter, mangel på råvarer eller andre produktionsressourcer, manglende transportydelser, nedbrud af anlæg, brand og eksplosioner, krig og krigslignende forhold (herunder terroraktioner). Den aftalepart, der ikke kan opfylde sine forpligtelser på grund af Force Majeure-begivenheden, skal straks underrette den anden part og meddele det forventede tidspunkt for opfyldelse. Hver kontraherende part har ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til kontrakten, hvis den anden part er ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i en periode på over tre (3) måneder på grund af en Force Majeure-begivenhed.

§ 13 Uforudsete omstændigheder

Såfremt de forhold, der forelå ved salgsaftalens indgåelse før leveringstidspunktet skulle ændre sig i et sådant omfang, at opfyldelsen af en eller flere af forpligtelserne for hver af parterne ville blive urimeligt byrdefuld, og denne ændring ikke med rimelighed kunne er forudset af den pågældende kontraktpart, skal Tribotec og Køber forsøge at eliminere det aktuelle problem for at bevare salgsaftalens intentioner, herunder den oprindelige balance mellem de kontraherende parter. Såfremt der ikke opnås forlig inden for rimelig tid, har den berørte kontraherende part ret til at annullere salgsaftalen for så vidt angår ikke gennemførte leverancer.

§ 14 Gældende retsorden, juridisk forum

Salgsaftalen skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med love og andre forfatninger i Sverige. Tvister vedrørende salgsaftalen skal uden undtagelse indbringes for den kompetente domstol på det sted, hvor Tribotecs hovedkontor er beliggende.

da_DK