Allmänna försäljningsvillkor

Här kan ni läsa om våra allmänna försäljningsvillkor.

Kontakta oss

§ 1 Allmänt

Föreliggande allmänna försäljningsvillkor gäller för all försäljning och leverans av produkter från Tribotecs produktsortiment (“Produkt/erna”) och ingår såväl i Tribotecs offerter och orderbekräftelser som i säljavtal mellan Tribotec och Köparen. Inga avvikande eller kompletterande regler eller villkor skall äga tillämpning utan Tribotecs uttryckliga och skriftliga samtycke. Samtliga Produkter som Tribotec marknadsför är avsedda för yrkesmässig användning inom industrin.

§ 2 Avtalets uppkomst

2.1 Tribotecs offerter är inte bindande utan skriftligt åtagande därom. Avtalet (“Säljavtalet”) mellan Tribotec och Köparen uppkommer genom att Tribotec skriftligen bekräftar Köparens order. För sådan bekräftad order gäller dessa allmänna försäljningsvillkor.

2.2 Order med ett nettovärde understigande 1000 kr mottages ej.

§ 3 Leverans

3.1 Om annat ej särskilt överenskommits mellan parterna eller följer av Säljavtalet levereras Produkterna EXW (Incoterms 2010) (Metallvägen 2, 435 33 Mölnlycke).

3.2 Om Köparen önskar Mottagarfrakt skall detta anges på ordern från Köparen. Om parterna överenskommer om Mottagarfrakt innebär det att Tribotec anlitar av Köparen kontrakterad transportör på Köparens bekostnad. Risken samt eventuell försäkring för Produkterna under transport/frakt står Köparen för. Varufaktura krediteras inte i händelse av förlust eller skada på Produkterna under transport/frakt.

3.3 Om Köparen önskar Fraktkostnad Tillkommer skall detta anges på ordern från Köparen. Om parterna överenskommer om Fraktkostnad Tillkommer innebär det att Tribotec utser och anlitar egen transportör på Köparens bekostnad. Risken samt eventuell försäkring för Produkterna under transport/frakt står Köparen för. Tribotec tillser att leveransen sker till av Köparen angiven plats och äger rätt att tilläggsfakturera Köparen samtliga kostnader hänförliga till frakten/transporten. Fakturering kan ske separat eller direkt på varufakturan. Varufaktura krediteras inte i händelse av förlust eller skada på Produkterna under transport/frakt.

3.4 Om Köparen önskar Annan Fraktbetalare skall detta anges på ordern från Köparen tillsammans med information om vart och till vem leveransen skall ske. Om parterna överenskommer om Annan Fraktbetalare innebär det att Tribotec anlitar av Köparen kontrakterad transportör på Köparens bekostnad. Risken samt eventuell försäkring för Produkterna under transport/frakt står Köparen för. Varufaktura krediteras inte i händelse av förlust eller skada på Produkterna under transport/frakt.

3.5 Risken för Produkterna vid leverans enligt punkterna 3.2 – 3.4 ovan övergår till Köparen, när Produkterna lastas ombord på transportörens transportmedel hos Tribotec.

3.6 Angiven leveranstid skall anses vara ungefärlig, om viss specifik leveranstid inte skriftligen har bekräftats av Tribotec. Vid leverans enligt punkterna 3.2 – 3.4 ovan skall Produkterna anses levererade av Tribotec när Produkterna lastas ombord på transportörens transportmedel hos Tribotec om annat inte särskilt överenskommits skriftligen mellan parterna eller framgår av Säljavtalet.

3.7 Om Köparens transportinstruktioner försenas eller föreskriver leverans senare än vad som framgår av Säljavtalet, anses leveransen ha verkställts, och Produkterna magasineras för Köparen på Köparens bekostnad.

3.8 Specialemballage debiteras separat på varufakturan i enlighet med Tribotecs vid var tid gällande priser härför.

§ 4 Äganderättens övergång

4.1 Äganderätten till levererade Produkter förblir hos Tribotec tills betalning har erlagts i sin helhet. Under den period under vilken Tribotec har kvar äganderätten skall Köparen förvara Produkterna för Tribotecs räkning. Om Köparen inte erlägger betalning för Produkterna i enlighet med de på fakturan angivna betalningsvillkoren, har Tribotec rätt att återtaga Produkterna, utan föregående meddelande därom. Produkter som ännu inte betalats skall lagras skilda från annan egendom och märkas som tillhörande Tribotec.

4.2 Oaktat vad som föreskrivits i stycke 4.1 ovan, skall Köparen ha rätt att använda Produkterna i sin normala produktion innan hela betalningen har erlagts och äganderättsförbehållet kommer att äga tillämpning på den del av Produkterna som vid var tid är intakta.

4.3 Risken för förlust av eller skada på Produkterna övergår på Köparen omedelbart efter leveransen av desamma har skett i enlighet med tillämpligt leveransvillkor.

§ 5 Priser

5.1 Priser är angivna exklusive mervärdesskatt (moms) och tillämplig moms tillkommer.

5.2 Priset är baserat på växelkurser, liksom på tullavgifter, skatter och andra offentliga avgifter, som gällde vid tidpunkten för Säljavtalets tillkomst. Vid eventuella ändringar efter dagen för Säljavtalets tillkomst av relevanta växelkurser eller av tillämpliga skatter eller offentliga avgifter eller om förhållanden uppstått som Tribotec rimligen inte kunnat förutse eller råda över tidigare har Tribotec rätt att justera priserna i motsvarande grad eller för att kompensera för förändringen.

5.3 Vid fall av höjning av kostnaderna för energi, råmaterial eller andra, för tillverkningen av Produkterna nödvändiga resurser som inträffar före avtalat leveransdatum, skall Tribotec ha rätt att höja priset på de beställda Produkterna i motsvarande mån genom skriftligt meddelande till Köparen, förutsatt att Köparen har rätt att häva köpet inom sju dagar efter mottagandet av dylikt meddelande.

§ 6 Betalning

6.1 Betalning skall erläggas i enlighet med de på fakturan angivna betalningsvillkoren genom överföring till angivet bankkonto. Om inget annat särskilt överenskommits eller anges på fakturan förfaller belopp till betalning 30 dagar netto från fakturadatum. Om Köparen inte betalar överenskommet belopp på förfallodagen, skall Tribotec, utöver andra tillämpliga påföljder, ha rätt att:

a) debitera två (2) procents dröjsmålsränta på fordringsbeloppet per påbörjad månad samt debitera förseningsavgift om 50 kr;

b) erhålla ersättning från Köparen för alla kostnader som uppkommit på grund av indrivningen av upplupen fordran;

c) avbryta leveranser tills betalning av alla fordringar har erlagts.

6.2 Belopp, som erlagts av Köparen, skall anses utgöra betalning för utestående fordringar i kronologisk ordning baserad på respektive förfallodatum.

§ 7 Garantier

7.1 Tribotec garanterar att en Produkt överensstämmer med det materialcertifikat som upprättats av Tribotec för den specifika Produkten.

TRIBOTEC GER INGET ANNAT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT LÖFTE ELLER GARANTIÅTAGANDE, EJ HELLER GARANTERAR TRIBOTEC ATT PRODUKTEN ÄR OMSÄTTNINGSBAR ELLER LÄMPAD FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, MED MINDRE DETTA HAR BEKRÄFTATS SKRIFTLIGEN I ENLIGHET MED PUNKTEN 7.2 NEDAN.

7.2 Rekommendationer eller uttalanden avseende Produkterna utgör ingen garanti utan skriftlig bekräftelse därom från Tribotec. Köparen måste själv, genom provningar eller annorledes, kontrollera Produkternas lämplighet för det avsedda ändamålet, med beaktande av alla faktorer som påverkar den tilltänkta användningen. Detta inkluderar att kontrollera och stämma av den tilltänkta användningen av Produkterna mot gällande materialcertifikat. Har Tribotec åtagit sig att genomföra provningar eller tester på Köparens vägnar, tar Tribotec inget ansvar för:

a) utnyttjande av resultatet för ett visst syfte, därest dylik användning ej har klart bekräftats skriftligen,

b) annan tolkning av framtagna data än vad som uttryckligen angivits, och

c) avvikelser från resultaten som uppträder utanför laboratoriemiljön på grund av andra faktorer än fastställda parametrar för provningarna eller testerna.

7.3 För det fall Köparen önskar ett produkt- eller analyscertifikat tillhandahåller Tribotec sådant certifikat mot en vid var tid av Tribotec meddelad avgift.

§ 8 Returer

Endast av Tribotec i förväg skriftligen godkända returer av hela, oöppnade originalförpackningar krediteras. Felbeställningar krediteras till 80 % av produktpriset. Kundunika och specialbeställda Produkter äger ej returneras. Vid returer skall Köparen kontakta Tribotecs kundservice på tel: 031-887880 och returnera Produkterna till adress: Metallvägen 2, 435 33 Mölnlycke.

§ 9 Ansvarsbegränsning

Tribotec ansvarar inte för vinstbortfall, förlust av produktion, indirekta eller andra speciella bi- eller följdskador, oberoende av om de beror på försumlighet eller ej. Tribotecs ersättningsansvar och Köparens enda gottgörelse för eventuell skada i anledning av

1) defekta Produkter,

2) försäljningen av Produkter,

3) användningen av Produkter, eller

4) utebliven eller försenad leverans av Produkterna är, utöver påföljder för produktansvar enligt punkten 10 nedan, uttryckligen begränsad till en skyldighet att

1) byta ut defekta Produkter eller

2) återbetala köpeskillingen vid berättigad hävning av beställd leverans orsakad av längre försening i förhållande till den i Säljavtalet angivna leveranstiden.

Inga andra krav kan framställas av Köparen mot Tribotec med anledning av sålda Produkter under Säljavtalet.

§ 10 Produktansvar

Tribotec skall ersätta Köparen och hålla denne skadeslös från eventuella direkta kostnader, som uppkommit för Köparen på grund av att Produkterna orsakat person- eller sakskada på/för tredje man.

Tribotec ansvarar endast för sådan skada under förutsättning att Köparen har använt Produkterna för tillämpligt ändamål och i strikt överensstämmelse med den produktinformation som översänts av Tribotec, samt, vidare, under förutsättning att Köparen upprätthållit kontinuerlig produktionskontroll, innefattande bl.a. regelbundna besiktningar och provningar av samtliga produktionskomponenter och slutprodukter.

Om annat ej uttryckligen överenskommits skriftligen, skall ersättningsansvaret för person- eller sakskador vara begränsat till maximalt SEK 500 000 per skadehändelse och maximalt SEK 1 000 000 om året. Andra eventuella ersättningskrav från tredje man, vilka hänför sig till Produkterna, ligger utanför Tribotecs ansvar. Köparen skall hålla Tribotec skadeslös, därest dylika ersättningskrav skulle riktas mot Tribotec.

§ 11 Besiktning, reklamationer, delgivning.

Genast efter leverans av Produkterna skall Köparen inspektera desamma genom analys eller annorledes och därvid utöva sådan noggrannhet som är sedvanlig eller påkallad med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Eventuella reklamationer avseende de levererade Produkternas kvantitet eller synbara skick skall tillställas Tribotec inom 30 dagar från leverans av Produkterna. Eventuella reklamationer avseende dolda fel i Produkterna skall tillställas Tribotec inom två (2) månader efter leverans. Underlåtenhet att reklamera inom ovan angivna reklamationstider innebär att Produkterna anses vara i överensstämmelse med specifikationerna. Defekta Produkter skall ej förstöras eller återsändas till Tribotec utan att Tribotec dessförinnan skriftligen samtyckt därtill.

§ 12 Force Majeure

Ingendera av avtalsparterna skall vara ansvarig för försening till följd av händelser utanför partens kontroll (Force Majeure Händelse), däribland strejker eller andra arbetsmarknadskonflikter, brist på råvaror eller andra produktionsresurser, avsaknad av transporttjänster, anläggningshaveri, brand och explosioner, krig och krigsliknande förhållanden (inklusive terroristaktioner). Den avtalspart som ej kan fullgöra sina skyldigheter på grund av Force Majeure Händelsen skall utan dröjsmål underrätta motparten därom samt meddela beräknad tid för fullgörelse. Vardera avtalsparten har rätt att avbryta fullgörandet av sina skyldigheter enligt avtalet om motparten är ur stånd att fullgöra sina åtaganden under en period överstigande tre (3) månader på grund av Force Majeure Händelse.

§ 13 Oförutsedda omständigheter

Om de omständigheter som förelåg vid tidpunkten för Säljavtalets ingående skulle ändras före leveranstiden i sådan utsträckning att fullgörandet av en eller flera av skyldigheterna för endera parten skulle bli orimligt betungande och denna förändring rimligtvis inte kunde ha förutsetts av berörd avtalspart, skall Tribotec och Köparen försöka undanröja det aktuella problemet i syfte att bevara intentionerna i Säljavtalet inklusive den ursprungliga balansen mellan avtalsparterna. Om ingen uppgörelse nås inom rimlig tid, skall den drabbade avtalsparten ha rätt att häva Säljavtalet med avseende på icke utförda leveranser.

§ 14 Tillämplig rättsordning, laga forum

Säljavtalet skall regleras och tolkas i enlighet med lagar och andra författningar i Sverige. Tvister med avseende på Säljavtalet skall undantagslöst hänskjutas till behörig domstol i den ort där Tribotecs huvudkontor är beläget.

sv_SE