Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från den 25 maj 2018.

Kontakta oss

Vår integritetspolicy

Tribotec AB (Tribotec) värnar om den personliga integriteten och strävar alltid efter att skydda insamlade personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera om hur personuppgifter behandlas av Tribotec. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med kundförfrågningar, beställningar, köp som görs hos Tribotec. Integritetspolicyn gäller även personal och kontaktpersoner hos leverantörer.

Vem är personuppgiftsansvarig

Tribotec AB (556234-6089), Metallvägen 2, 435 33 Mölnlycke är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. Du kan kontakta vår ansvarige medarbetare på telefon 031-88 78 80 eller via mail info@tribotec.se.

Vilka personuppgifter behandlas

Tribotec behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss. När du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsbrev.

Utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt och strävan är alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Då bolaget gör affärer med andra företag, B2B, har vi ett mycket litet behov av personliga uppgifter gentemot kunder och leverantörer. Uppgifter om våra anställda är något mer omfattande av både lagliga, allmänna och praktiska skäl.

Exempel på personuppgifter som bolaget kan komma att behandla:

  • Namn
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Födelsedatum
  • Titel
  • Användar-id
  • Fotografier
  • Bankuppgifter
  • Uppgifter som registreras självmant via t ex hemsidan

Var och hur lagras personuppgifterna

Personuppgifter lagras i vårt affärssystem, CRM-system, i kontaktlistor, på våra servrar och i pärmar; digitalt och i pappersformat. Genom de matriser och den kartläggning företaget har gjort anser vi oss ha god kontroll och kan därmed visa vad vi har för uppgifter och var de finns lagrade. Denna kartläggning ligger till grund för den registrerades rättigheter att vid förfrågan om utdrag från våra register eller rätten att ”bli glömd”.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter

Vi behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra åtaganden mot kunder, leverantörer, anställda och myndigheter.

Personuppgifter om våra kunder används för att säkerställa god service som leveranser, uppföljning och information men även för kundanalyser och marknadsföring. Alla har rätt att motsätta sig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter lämnar vi information om detta och hur man kan motsätta sig det via vår hemsida om det inte framgår på annat sätt.

Personuppgifter angående våra leverantörer är ringa men de som finns används främst för att kommunicera inköp, prisförfrågningar och tekniska frågor.

Personuppgifter om våra anställda behövs för vidareinformation till den anställde men också till banker för utbetalning av lön och till myndigheter för rapporter enligt bokförings- och skattelagen. Personuppgifter om anställds anhöriga är för att kunna informera om något händer den anställde.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Tribotec behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Under förutsättning att inget rättsligt förhållande säger annat t ex bokföringslagen kommer uppgifterna som samlats in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Tribotec värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Utgångspunkten är att endast arbetstagare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

För känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med fokus på integritet och skyddar i hög grad mot intrång, skadegörelse eller förändringar som kan innebära en risk för den personliga integriteten.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om inte samtycke finns till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall bolaget använder sig av personuppgiftsbiträden d.v.s. en tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Tribotec kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Tribotec kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Tribotec skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Tribotec genom kontaktuppgifterna till ansvarig för personuppgifter telefon 031-88 78 80 eller info@tribotec.se.

Med vänliga hälsningar
/Tribotec AB

sv_SE