Tribotec bidrar till ett hållbart samhälle

I vår roll som distributör av kemikalier har vi på Tribotec ett stort ansvar, framförallt när det kommer till påverkan på människors hälsa och miljö, och därför är hållbarhetsarbete en självklar del av vår vardag. Med utgångspunkt i FNs: 17 hållbarhetsmål har Tribotec valt ut några fokusområden som vi anser ligger till grund för vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete.

Mål 3: hälsa och välbefinnande

Med särskilt fokus på delmål 3.9 MINSKA ANTALET SJUKDOMS- OCH DÖDSFALL TILL FÖLJD AV SKADLIGA KEMIKALIER OCH FÖRORENINGAR

Tribotecs genomgripande mål att erbjuda våra kunder produkter med en minimal påverkan på hälsa och miljö, vilket i allt större utsträckning efterfrågas av våra kunder. Genom att granska alla nya kemikalier som köps in har vi uppsikt över klassificering och märkning utifrån gällande REACH- och CLP-kriterier och väljer bort kemikalier som är cancerogena, reproduktionsstörande och mutagena. Vårt mål är att fortsätta fasa ut farliga kemikalier ur vårt sortiment till förmån för säkrare alternativ, utan att tumma på kvaliteten.

Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Med särskilt fokus på delmål 8.4 FÖRBÄTTRA RESURSEFFEKTIVITETEN I KONSUMTION OCH PRODUKTION

Genom bred kunskap och teknisk support hjälper vi våra kunder att förlänga hållbarheten på sina produkter genom rostskydd och underhåll. På detta sätt spar vi tillsammans på jordens resurser och förlänger produkternas livscykel samt minskar dyra kostnader för våra kunder. I största möjliga mån arbetar vi med att hållbara transportkedjor tillsammans med våra leverantörer och kunder genom att planera inköp, utleveranser samt tjänsteresor så att vår miljöpåverkan från transporter minimeras.

Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Med särskilt fokus på delmål 12.4 ANSVARSFULL HANTERING AV KEMIKALIER OCH AVFALL

På Tribotec har vi lång erfarenhet av säker kemikaliehantering och avfall och känner till vikten av en ansvarsfull hantering av farliga ämnen för att förhindra utsläpp till vår närmiljö. Vi jobbar med försiktighetsprincipen hellre än att riskera utsläpp och att utsätta oss själva och våra kunder för fara. Vi erbjuder även ett brett sortiment av miljöanpassade produkter från våra ”green line”-serier, exempelvis icke-märkningspliktiga lim, rostskyddsplast innehållandes återvunnen plast, miljösmarta förpackningar och produkter baserade på förnyelsebara resurser (som till exempel växtoljor och sojabönor), istället för petroleumbaserade produkter. Vi håller också produktutbildningar i säker kemikaliehantering för att minimera risken för utveckling av allergier hos våra kunder.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE