Miljöpolicy

  • Tribotec skall förebygga förorening av miljön och strävar mot att importera, tillverka, utveckla samt sälja produkter med minimerad miljöpåverkan och optimal användning av naturresurser.
  • Vi skall genom ständiga förbättringar erbjuda våra kunder bästa möjliga teknik och produktsortiment ur miljösynpunkt så långt det är ekologiskt motiverat, ekonomiskt rimligt och tekniskt motiverat.
  • Tribotec skall prioritera samarbete med miljömedvetna leverantörer och entreprenörer som behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  • Tribotec skall minimera resursförbrukning med råvaror, energi och vatten.
  • Tribotec skall genom källsortering minimera andelen osorterat avfall som uppkommer i våra lokaler.
  • Tribotec skall följa gällande lagar och uppfylla de miljökrav som ställs på oss från myndigheter och kunder.
  • Tribotec skall planera inköp, utleveranser samt tjänsteresor så att vår miljöpåverkan från transporter minimeras.
  • Varje medarbetare skall utbildas i miljöfrågor så att han/hon förstår miljökonsekvenserna av sitt handlande och kan ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.
  • Tribotec skall visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.
  • Tribotec har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 och är anslutet till FTI – näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE